Политика за гаранционно обслужване


Всички продукти имат гаранционен срок, който е съобразен с изискванията на българското законодателство:

Възможни са вариации в продуктовите подгрупи. За конкретна информация, моля вижте документацията, която придружава Вашия продукт.

Общи условия
1. Гаранцията на продукта е валидна само когато той е придружен с:
- Оригинален документ за покупка (касова бележка, фактура, договор за лизинг).
- Други документи.
1.1. Продавачът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните попълнени в гаранционната карта са преправяни, задраскани или дописвани.
2. При възникване на повреда, задълженията на Продавача са:
- Да приведе дефектното изделие в съотведствие с догоговора за продажба, в рамките на законовият срок.
- Да подмени дефектиралото изделие по свое усмотрение.
В случай на замяна на продукта, той може да бъде заменен със същия модел или с друг еквивалентен модел, който има същите функционални и технически характеристики като оригиналният продукт.
3. Гаранционния ремонт трябва да бъде извършен в Оторизиран Сервизен Център на Продавача. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.
4. Гаранцията не покрива никой от изброените случаи:
- Извършване на периодични контролни проверки, обслужване, ремонтиране или подмяна на части, изхабени в следствие на нормална експлоатация.
- Външни козметични части  и други части с ограничен сервизен живот.
- Дефекти причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, течности, прах, храна, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите граници), използването на продукта по начин различен от описания в Указанието за употреба.
- Когато не са спазени условията описани в Указанието за употреба, за транспорт, монтаж, инсталация, експлоатация и съхранение.
- Повреди причинени от токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, войни, граждански неподчинения, форсмажорни обстоятелства, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя и Търговеца.
- Всички течно кристални дисплеи (LCD), независимо от производството си, след време губят част от яркостта си.
- Модификации извършени заради разлики в метода на излъчване в различните страни.
- Модификации извършени, за да може изделието да функционира в страна, за която не е произведено.
- Ремонт извършен от неоторизиран сервиз център или от неоторизирано лице.
- При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
- Продавачът и Оторизираните Сервизни Центрове не носят отговорност за загуба на данни и информация от дефектните устройства.
5. Гаранцията не ограничава правата на потребителя определени от Българското законодателство.
6. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Продавача на 0886771638.


Политика за гаранционно обслужване
Политика за гаранционно обслужване

Връщане обратно